Връзка с нас: +359 2 831 21 52

 

Кои сме ние ?

Отдадеността ни към осигуряване на първокласно обслужване на всеки един етап, от проектиране до практическо изпълнение, ни прави една от водещите компании работещи в областта на природния инженеринг. Ние поддържаме портфолио от ранообразни инженерингови решения, основаващи се на научни знания и приложни ноу-хау технологии. Тера Арс е известна с компетентни решения в областта на водоснабдяването от подземни води, възобновимите енергийни източници свързани с подземни води и използване на земна температура, инженерно-геоложки проучвания на инфраструктурни обекти, ОВОС-и на мини обекти, укрепване на свлачищни райони и други. Бизнес поведението ни се основава на принципите: коректност към клиента, точност в изпълнението на възложените ни задачи и постигане на високо качество.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Европейски съюз - Европейски социален фондОперативна програма Развитие на Човешките ресурсиПроект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 

„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране

Проектът  се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД