Връзка с нас: +359 2 831 21 52

 

Опазването на околната среда е сред  основните ни приоритети.

Като професионалисти работещи в сферата на науките за Земята, ние се стараем, при всяка възможност да използваме технологии и методи максимално щадящи природата и околната среда.

Екологичният ни морален кодекс се основава на принципите:

  • Оптимизирано използване на ресурсите
  • Използване на водните ресурси с особено внимание
  • Използване на щадящи природата вещества и компоненти
  • Грижа при изхвърляне и сепариране на отпадъците
  • Непрекъсната реорганизация и подобряване на работните процеси чрез прилагане на нови екологосъобразни технологии
  • Консултиране на клиенти и партньори с грижа за околната среда
  • Непрекъснато обучение на служителите с оглед опазване на околната среда

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Европейски съюз - Европейски социален фондОперативна програма Развитие на Човешките ресурсиПроект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 

„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране

Проектът  се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД