Връзка с нас: +359 2 831 21 52

 

Основният фокус е в областта на природния инженеринг, който се обособява в няколко направления. 

Работата ни позволява да разширим и поддържаме обхвата на всеки един проект по такъв начин, че постигаме затворен цикъл от началото до края.

 

ХидрогеологияПРОЧЕТИ

Инж. геологияПРОЧЕТИ

ЕкологияПРОЧЕТИ

ЛандшафтПРОЧЕТИ

ГеотехникаПРОЧЕТИ

 

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Европейски съюз - Европейски социален фондОперативна програма Развитие на Човешките ресурсиПроект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 

„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране

Проектът  се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД