Връзка с нас: +359 2 831 21 52

 

"При всяко желание си поставяй следните въпроси: какво ще стане, ако пожеланото от мен се осъществи и какво – ако не се осъществи." - Епикур

"Разумният търси не това, което е приятно, а това, което го спасява от неприятностите." - Аристотел

С вяра в идеите за опазване на околната среда, щадене и рационално използване на ресурсния потенциал на планетата се стремим да бъдем обективни в изготвянето на възложените ни екологични оценки, програми и оценки за въздействие на околната среда (ОВОС).

В нашата дейност в различните направления свързани с подземните води и геоложката среда предлагаме възможно най-добрите от наша гледна точка проектански решения за защитата и опазването им. Във връзка с обективната оценка на екологичното им състояние изготвяме подробни планове за управление на риска и планове за мониторинг.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Европейски съюз - Европейски социален фондОперативна програма Развитие на Човешките ресурсиПроект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 

„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране

Проектът  се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД