Връзка с нас: +359 2 831 21 52

 

ХИДРОГЕОЛОГИЯ

Всички дейности свързани с търсене, проучване, експлоатация, мониторинг и опазване на подземни води - пресни и минерални.

ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ

Проучване на геоложката среда за нуждите на промишленото, гражданското, инфраструктурното и хидротехническото строителство.

ЕКОЛОГИЯ

Екологични оценки и анализи, ОВОС.

СОНДИРАНЕ

Проучвателно и хидрогеоложко сондиране. Изграждане на дублетни термоотоплителни системи, водопонизителни, дренажни и водовземни съоръжения

ГЕОТЕХНИКА

Нестандартни ефективни инженерингови решения при проектиране и изграждане на геотехнически съоръжения.
Подземни води
Търсене, проучване, опазване, експлоатация и мониторинг на подземни води
  1. Узаконяване на съществуващи водоизточници 
  2. Проектиране и изграждане на сондажни кладенци
  3. Проекти за мониторинг
  4. Изграждане на системи за мониторинг
  5. Ресурсни оценки на минерални находища
  6. Ресурсни оценки на подземни водни тела
  7. Проекти за добив с обосновки на необх. количества
  8. Хидрогеоложки експертизи
  9. Инженерингови решения за водоснабдяване
  10. Инженерингови решения за климатични системи
  11. Хидрогеоложки моделни анализи
  12. Прогнози за движение на замърсители 
  13. Предложения и въвеждане на бариерни технологии 
  14. Проекти за изграждане и експлоатация на СОЗ
Инженерно-геоложка основа
Инженерно-геоложки проучвания, експертизи и становища на
  1. Свлачищни терени
  2. Зони засегнати от негативни физико-геоложки процеси
  3. Язовири и хидротехнически съоръжения
  4. Канали и корекции на реки
  5. ВЕЦ и площадки за възобновими енергийни източници
  6. Пътна инфраструктура - магистрали, пътища, мостове
  7. Железопътна инфраструктура - релсови пътища, метрополитен
  8. Специални съоръжения - лифтове, фуникуляри
  9. Депа за ТБО и табани
  10. Котловани на минни кариери
  11. Жилищни и обществени гради
  12. Комплекси от еднофамилни сгради
  13. ВиК инфраструктура
  14. Минни обекти
  15. Зони с висок геотехногенен риск
Геоложка среда
Оценка на запасите, ресурсите и качествата на суровини и полезни изкопаеми
 1. Кариери за добив на инертен материал
 2. Находища на полезни изкопаеми
Повърхностни води
Хидроложки доклади и анализи за
 1. Зауствания на отпадни води в повърхностни водни обекти
 2. Хидроложки оценки за хидротехнически съоръжения
Ландшафт
Ландшафтни архитектурни решения
  1. Паркоустройство
  2. Проекти за озеленяване на комплекси
  3. Проекти за озеленяване на магистрали и пътища
Околна среда
Консултинг в областта на води, земни недра, почви и ландшафт
 1. ОВОС-и
 2. Екологични концесионни анализи
 3. Екологични оценки на планове и програми
 4. Оценки за съвместимост
 5. Планове за управление на минни отпадъци

5 причини за да изберете нас?

1. Предлагаме пълен инженеринг.

2. Даваме дългосрочни гаранции за нашите продукти.

3. Прогнозите ни винаги се потвърждават и реализират.

4. Работим новаторски и прилагаме нови технологии.

5. Административният успех на проекта ви е гарантиран.

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Европейски съюз - Европейски социален фондОперативна програма Развитие на Човешките ресурсиПроект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 

„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране

Проектът  се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД